VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - Kreativa s.r.o. 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru a služieb firmy Kreativa s.r.o., Klinčeková 2/11, 94501 Komárno, IČO:44986092 (ďalej len Predávajúci). 

2. PREDMET PLNENIA 

„Predmet plnenia“ týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru – reklamných predmetov, a s tým spojených služieb záväzne objednaných Kupujúcim. 

3. OBJEDNÁVKA 

Kupujúci bude tovar objednávať písomne, e-mailom, na objednávkovom formulári, alebo na vlastnom objednávkovom formulári, obsahujúcom: 

Názov firmy, fakturačná/ dodacia adresa, IČO, DIČ, platobné podmienky, spôsob dopravy, kontaktná osoba/ telefón, kód a názov tovaru, počet kusov, detaily potlače. V objednávke  vyplní Kupujúci všetky požadované údaje. Ak Predávajúci nebude môcť spracovať objednávku pre chýbajúce alebo nesprávne uvedené údaje, nie je objednávka považovaná za platnú. V prípade , že kupujúci stornuje svoju objednávku je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50%  z hodnoty objednávky.

4. CENA 

Ak neboli dohodnuté iné ceny, platia ceny uvedené v katalógoch a cenníkoch potlače. Tieto ceny sú kalkulované bez dopravy a bez DPH. Takisto nezahŕňajú grafické práce a iné služby (manipuláciu) spojené s dodávkou tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny zmeniť vydaním nového cenníka. 

5. GRAFIKA A POTLAČ 

 Ak Kupujúci žiada potlač objednaných predmetov, zaväzuje sa dodať grafické podklady. Pod grafickými podkladom, za ktoré nebude účtovaná grafická príprava, sa rozumie vektorovo  spracovaný motív vo formáte cdr (CorelDraw), ai (Adobe Illustrator), eps (Encapsulated Postscript) s rozkrivkovaným použitým písmom a presnou špecifikáciou farieb vo farebnej palete PANTONE Solit Coated, resp. CMYKu. Akokoľvek inak dodané podklady sú považované len za predlohu na spracovanie grafiky, kde bude grafická príprava účtovaná. 

Ak Kupujúci nemá možnosť dodať krivkovú grafiku, na vyžiadanie Predávajúci pripraví grafiku. Cena grafických prác je stanovená na 20 €/h. Ak Kupujúci pred zadaním do výroby odsúhlasil elektronicky vytvorený náhľad, nemá nárok na náhradu škody ak má výhrady voči potlači.

6. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota tovaru bez potlače, ktorý sa nachádza na sklade je 5 pracovných dní od objednávky. Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je k dispozícii na sklade  ale je u subdodávateľa je termín dodávky 10 pracovných dní odo dňa objednávky. Pri tovare, ktorý sa v danom čase nenachádza na skladoch sa termín potvrdí osobitne.
Termín dodania tovaru s potlačou sa predlžuje o 3 až 14 dní od potvrdenia korektúry potlače Kupujúcim, pokiaľ sa vzhľadom na množstvo objednaného tovaru nedohodne inak. Dodávka tovaru sa realizuje prevzatím tovaru Kupujúcim alebo odovzdaním tovaru dohodnutému prepravcovi. Náklady na dodanie Predávajúci vždy kalkuluje Kupujúcemu na základe platného cenníka prepravnej spoločnosti. Kupujúci má nárok zabezpečiť si vyžiadanú prepravu, Predávajúci sa zaväzuje tovar dostatočne a precízne zabaliť.

Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob. Kupujúcemu v tom prípade, nevzniká nárok na zrušenie ostatného záväzne objednaného tovaru. 

Osobný odber 

Pri osobnom prevzatí na adrese Predávajúceho sa nekalkuluje položka za dodanie.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY 

Úhrada objednaného tovaru je realizovaná platbou prevodom (vopred) alebo dobierkou. Tovar bez potlače do hodnoty 50 € bez DPH môže Predávajúci poslať na dobierku. V prípade dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim, je možné vystaviť faktúru so splatnosťou, štandardne 14 dní odo dňa objednávky. V prípade nedodržania doby splatnosti faktúry, zaplatí Kupujúci zmluvnú pokutu za každý jeden deň omeškania platby vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru.  

8. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE A NÁHRADY ŠKODY 

Vzhľadom na druh tovaru a určenie jeho použitia predávajúci negarantuje žiadne špecifické vlastnosti tovaru.

Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) vady a poškodenia alebo vady množstva pri dodaní alebo odbere tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť do preberacieho protokolu – prevzaté s výhradou ( poškodené, premočené, otvorené, rozbité vo vnútri...) a oznámiť Predávajúcemu tieto vady na tovare okamžite, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru, akoukoľvek osobou pracujúcou / žijúcou na adrese dodania.  Neskôr uplatnené vady, ktoré boli zjavné už pri prevzatí tovaru Predávajúci nie je povinný uznať. Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol potlačený Kupujúcim alebo jeho subdodávateľmi. Riešenie reklamácií, náhrady škody a záručná doba je stanovená ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA 

Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na dodanie tovaru s rozdielom 2% z objednaného množstva bez vymožiteľného nároku na dodanie rozdielu v počte.
Kupujúci uplatnením objednávky u Predávajúceho vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.